Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwała nr VII/58/08
Rady Gminy
z dnia 29 września 2008


w sprawiem sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Osielsko

.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120, poz. 818) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
 § 1. 1. Gmina Osielsko sprawia pogrzeb osobie, która zamieszkiwała lub przebywała na jej terenie, w tym osobie bezdomnej, w razie braku osób bliskich do dokonania pochówku lub osób zobowiązanych do alimentacji względnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, uniemożliwiającej im sprawienie pogrzebu.
     2. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdują się osoby bliskie lub podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku.
   
 § 2. 1. Sprawieniem pogrzebu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.
2. Decyzję w sprawie pogrzebu na koszt gminy podejmuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.
 
 § 3.  Pogrzeb odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 Koszty usług pogrzebowych obejmują w szczególności:
1)      przygotowanie zwłok do pochówku,
2)      przechowanie zwłok w chłodni, kaplicy bądź prosektorium,
3)      zapewnienie stosownego ubrania i obuwia,
4)      zakup trumny, krzyża i tabliczki nagrobnej,
5)      transport zwłok do miejsca pochówku,
6)      wykopanie grobu,
7)      opłata miejsca na cmentarzu,
8)      zakup wiązanki kwiatów,
9)      posługa kapłańska (lub celebra innego wyznania),
10)  dokonanie pochówku.
 
§ 4.  1. Koszty wymienione w § 3 pokrywa się na podstawie rachunków ( faktur ).
2. Całkowity koszt pogrzebu ustala się w wysokości do 60% zasiłku pogrzebowego z zastrzeżeniem § 5 pkt  3.
3. W wyjątkowych przypadkach koszty pogrzebu mogą ulec zwiększeniu, w szczególności na skutek różnicy w wysokości kosztów transportu zwłok.
 
 § 5. Ustala się następujące zasady ponoszenia kosztów pogrzebu:
    1) w całości koszty pogrzebu są finansowane ze środków gminy, jeżeli zmarłemu nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy i nie posiadał masy spadkowej;
     2) jeżeli zmarły pozostawił po sobie masę spadkową, obowiązek zwrotu wydatków poniesionych przez gminę spoczywa na spadkobiercy zmarłego i obciąża po nim masę spadkową w wysokości kwoty udokumentowanych wydatków;
     3) w przypadku, gdy po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, koszty pogrzebu pokrywane są w całości z tego zasiłku do kwoty nie przekraczającej ustawowej wysokości zasiłku pogrzebowego przysługującego w chwili  śmierci zmarłego;
     4) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa w całości koszty pogrzebu, a następnie występuje do gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby na pobyt stały o zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu.
§ 6. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Jest to świadczenie niepieniężne zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. f powołanej wyżej ustawy.
Art. 44 ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż „ Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”.
„Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy” (art. 40 ust. ustawy o samorządzie gminnym). Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały zgodnie a art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Wobec powyższego, Rada Gminy Osielsko określiła sposób sprawienia pogrzebu mieszkańcom gminy Osielsko oraz osobom bezdomnym w razie braku osób bliskich do dokonania pochówku względnie, gdy osoby bliskie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej sprawienie pogrzebu.
 
 
  Wynik głosownia imiennego (123kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 136, poz. 2145 z dnia 2008-10-29

Opublikował: Klimek Wiesława (8 października 2008, 09:54:54)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (11 września 2012, 13:15:37)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Województwa Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3363

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij