Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwała nr VII/63/08
Rady Gminy
z dnia 29 września 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych położonych wokół węzła drogowego „WILCZE”

.  Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych położonych wokół węzła drogowego „WILCZE”
 z elementami budownictwa mieszkaniowego, terenów zieleni i komunikacji, obejmującego obszar północnej części sołectwa Niwy i wschodniej części sołectwa Żołdowo.
 
§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Z uwagi na duży obszar, plan należy opracować w skali 1:2000, ustalając linie rozgraniczające ulic i terenów o różnych funkcjach, zasady  zagospodarowania i  kształtowania zabudowy oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów przemysłowo-składowych położonych wokół węzła drogowego „WILCZE”
 
             O przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały.
Uchwała rada Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych położonych wokół węzła drogowego „WILCZE”, rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ww. ustawy.
           Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu. Potwierdza to również zainteresowanie inwestorów, wyrażone w korespondencji z tut. Urzędem i w bezpośrednich kontaktach. Podstawowym czynnikiem wskazującym sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu jest bliska perspektywa budowy drogi ekspresowej S 5 z węzłem drogowym „WILCZE” i „ALEKSANDROWO”, które poprzez obecną drogę krajową Nr 5, drogę wojewódzką Nr 244 oraz istniejące drogi gminne skomunikuje planowany teren z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Proponowany plan zagospodarowania przestrzennego z jego centralnym elementem – węzłem na drodze ekspresowej S5 stanie się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym na szlaku drogowym północ- południowy zachód. Wprowadzenie elementów budownictwa mieszkaniowego i terenów zieleni pozwoli na dokonanie powiązań z obszarami, które wcześniej zostały objęte planami.
 
Do najważniejszych uwarunkowań dla terenu objętego niniejszą uchwałą należą:  
-         dostęp komunikacyjny do drogi  krajowej Nr 5, planowanej drogi ekspresowej, drogi wojewódzkiej Nr 244 oraz dróg gminnych,
-         warunki fizjograficzne,
-         dostęp do istniejącego uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej oraz  sieć gazowa,
-         planowana budowa GPZ Niwy,
-         planowana budowa stacji wodociągowej w Niwach,
-         kontynuacja funkcji terenów przemysłowo-składowych i usług w Osielsku, Niwach i Żołędowie.
 
         Powyższe uwarunkowania wprowadzają szereg ograniczeń i możliwości przekształcenia istniejących, ekstensywnych form użytkowania gruntów rolnych  w inne intensywne formy, takie które leżą w interesie gminy i które wpływają korzystnie na jej rozwój, co wymaga regulacji prawnych w formie planu miejscowego.
         Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy Osielsko uchwalonym Uchwałą Nr IV/56/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r.
          Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.
          W związku z powyższym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest uzasadnione.
 
  Załacznik graficzny do uchwały (1431kB) jpg

Wynik głosowania imiennego (125kB) pdf


Opublikował: Klimek Wiesława (8 października 2008, 10:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5736

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij