Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwała nr VIII/77/08
Rady Gminy
z dnia 28 października 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niemczu „NIEMCZ IV” .

.


Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
 
§ 1 Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       terenów mieszkalnictwa i usług w Niemczu „NIEMCZ IV”  obejmującego obszar 
       części sołectwa Niemcz pomiędzy:  od południa  ulicą Smukalską, od wschodu 
       ulicą Bydgoską, od północy i zachodu granicą obowiązującego planu Niemcz II.
      
 
§ 2 Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny do niniejszej 
       uchwały. Załacznik graficzny (1831kB) jpg
 
§ 3 Z uwagi na duży obszar, plan należy opracować w skali 1:2000, ustalając linie
       rozgraniczające dróg i terenów o różnych funkcjach, zasady  zagospodarowania  i
       kształtowania zabudowy oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
      zwyczajowo przyjęty.
 
 Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzeniemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niemczu „NIEMCZ IV”
 
             O przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i i usług w Niemczu, rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ww. ustawy.
           Podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego., zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu. Potwierdza to również zainteresowanie właścicieli terenu, wyrażone we wnioskach o sporządzenie w/w planu.
 
Do najważniejszych uwarunkowań dla terenu objętego niniejszą uchwałą należą:  
-         dostęp komunikacyjny do drogi powiatowej oraz dróg gminnych,
-         warunki fizjograficzne,
-         dostęp do istniejącego uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, energetycznej,  kanalizacji sanitarnej i gazowej,
-         kontynuacja funkcji terenów mieszkalnictwa i usług w Niemczu,
-         Powiązanie funkcjonalne terenów sąsiednich.
 
         Powyższe uwarunkowania wprowadzają szereg ograniczeń i możliwości przekształcenia istniejących, ekstensywnych form użytkowania gruntów rolnych  w inne intensywne formy, takie które leżą w interesie gminy i wpływają korzystnie na jej rozwój. Wymaga to regulacji prawnych w formie planu miejscowego.
         Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy Osielsko uchwalonym Uchwałą Nr IV/56/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r.
          Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.
          W związku z powyższym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest uzasadnione.
 
 
  Wynik głosowania imiennego (124kB) pdf
 


Opublikował: Klimek Wiesława (6 listopada 2008, 15:18:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5408

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij