Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr I/8/10
Rady Gminy
z dnia 10 lutego 2010


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku, uchwalonego uchwałą nr V/60/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 sierpnia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 977 z dnia 1 grudnia 1999 r.

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku, uchwalonego uchwałą nr V/60/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 sierpnia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 977 z dnia 1 grudnia 1999 r.
 
§ 2. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Zmianę planu należy opracować w skali 1:1000, ustalając sposób zagospodarowania dla poszczególnych obszarów, określając wysokości obiektów, ich funkcje, kształtowanie zabudowy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku, uchwalonego uchwałą nr V/60/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 sierpnia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 977 z dnia 1 grudnia 1999 r.
 
 
 
             O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku, uchwalonego uchwałą nr V/60/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 sierpnia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 977 z dnia 1 grudnia 1999 r. rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ww. ustawy.
           Podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego., zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu.
 
Zmiana obowiązującego od 1999 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmować ma jedynie jego fragment. Celem zmiany planu ma być powiększenie terenu zespołu szkół umożliwiające jego dalszą rozbudowę o zespół boisk kompleksu sportowego.
Teren objęty zmianą planu nie został jeszcze zagospodarowany i nie został podzielony na działki budowlane. Wydzielone zostały jedynie nowe ulice otaczające przedmiotowy teren: Tuberozy, Botaniczna i Czereśniowa. Zmiana planu nie zmieni  istniejącego układu komunikacyjnego.
         Powyższe uwarunkowania wprowadzają szereg ograniczeń których zadaniem jest rozszerzenie i ujednolicenie formy urbanistycznej przedmiotowego obszaru, co wymaga regulacji prawnych w formie zmiany planu miejscowego.
 
         Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy Osielsko uchwalonym Uchwałą Nr IV/56/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r.
          Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.
          W związku z powyższym sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest uzasadnione.
 
  Wynik głosowania imiennego (279kB) pdf
 
 

Opublikował: Klimek Wiesława (17 lutego 2010, 19:35:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4407

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij