Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr I/9/10
Rady Gminy
z dnia 10 lutego 2010


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, uchwalonego uchwałą nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 listopada 1997 r.

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


  § 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, uchwalonego uchwałą nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 listopada 1997 r.
 
 
§ 2. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Z uwagi na duży obszar, zmianę planu należy opracować w skali 1:2000, ustalając sposób zagospodarowania dla poszczególnych obszarów, określając wysokości obiektów, ich funkcje, kształtowanie zabudowy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 

 
Uzasadnienie do uchwał Rady Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, uchwalonego uchwałą nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 listopada 1997 r.
 
 
             O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko po podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, uchwalonego uchwałą nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 listopada 1997 r. rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ww. ustawy.
           Podjęcie nowych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu.
Celem uchwały jest umożliwienie kontynuacji prac nad zmianą planu, które zostały zainicjowane Uchwałą Nr II/22/2002 z 25 kwietnia 2002 r. Z uwagi na brak decyzji dotyczącej odcinaka planowanej drogi ekspresowej przebiegającej przez teren Gminy Osielsko, prace nad planem zostały zawieszone do czasu jej wydania. Przedłużający się okres wydawania decyzji na S5 ( 2 lata), zmusza władze gminy do podjęcia działań mających na celu zrealizowania przynajmniej części zadań określonych w uchwale z 2002 r. oraz dostosowanie ich do obecnych uwarunkowań wynikających z planowaną realizacją drogi ekspresowej w granicach Gminy Osielsko.
Dlatego też z obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, uchwalonego uchwałą nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r. zostały wydzielone obszary planu oznaczone symbolami A4U, A4U/M oraz części obszarów A5U/M, KD3 i KD4.
Wymieniony teren nie jest związany bezpośrednio drogą Nr 5. Jego wyłączenie umożliwi niezwłoczne wznowienie prac planistycznych w tym fragmencie. Zmiana planu realizowana będzie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy (właściciela całego terenu) i dotyczy scalenia gruntu istniejącego zakładu z zachowaniem obecnej funkcji terenu i profilu produkcji.
Pozostały teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, uchwalonym uchwałą nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r. zostanie w niewielkim stopniu powiększony o teren pasa leśnego na pograniczu Osielska i Żołędowa (3,6 ha), tereny rolne w Osielsku (0,7 ha), leśny w Niwach (3 ha) oraz rolny w Niwach (2,8 ha).
Wszystkie zmiany obszarowe mają na celu poprawę zagospodarowania terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 5 ( Bydgoszcz-Gdańsk), umożliwienie realizacji celów publicznych w tym wykonanie połączeń sieci uzbrojenia oraz drogowych. Włączenie terenu rolnego położonego w Osielsku przy ul Bocznej ma charakter porządkowy. Wypełniony zostanie niewielki obszar na styku trzech planów. Podobne znaczenie ma włączenie w granice planu gruntu rolnego w Niwach, który jest uzupełnieniem naturalnie wyodrębnionej jednostki  przeznaczonej pod usługi, przemysł, składy. Wnioski o objęcie planem przedmiotowego obszaru wpłynęły w 2006 i 2007 r.
Do najważniejszych elementów zmiany obowiązującego od 1997 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należą:  
-          zmiana przeznaczenia terenów rolnych na inne cele,
-          zmiana oznaczeń wynikających z przepisów wykonawczych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
-          dostosowanie do aktualnego stanu prawnego wynikającego z przepisów odrębnych,
-          wprowadzenie wymogów dotyczących linii zabudowy, wysokości budynków oraz walorów architektonicznych planowanych obiektów,
-          wskazanie terenów przeznaczonych na usługi i handel z uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych,
-          Korekta układu komunikacyjnego,
-          dostosowanie zapisów  planu do aktualnego stanu własnościowego,
 
         Powyższe uwarunkowania wprowadzają szereg ograniczeń których zadaniem jest ujednolicenie formy urbanistycznej przedmiotowego obszaru, co wymaga regulacji prawnych w formie zmiany planu miejscowego.
 
         Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy Osielsko uchwalonym Uchwałą Nr IV/56/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r.
          Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.
          W związku z powyższym sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest uzasadnione.
 
  Wynik głosowania imiennego (281kB) pdf
 
 
 
 


Opublikował: Klimek Wiesława (17 lutego 2010, 19:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3638

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij