Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr Nr V/48/06
Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2006


w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Osielsko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa

.


Na  podstawie  art.  43  ust.  2   ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku   o  finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. 169, poz. 1420  ) oraz art. 18 ust. 2  pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tekst jednolity  Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717,   Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  Nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 ),  Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje :
 
§ 1. 1. Ustala  się   szczegółowe  zasady  i  tryb  umarzania,  odraczania  lub   rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych,  w   tym  cywilnoprawnych,  zwanych  dalej  „należnościami” , do   których nie stosuje się  ustawy  z  dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) przypadających na podstawie przepisów szczególnych :
1)      gminnym jednostkom budżetowym,
2)      gminnemu zakładowi budżetowemu,
od   osób   fizycznych,   osób   prawnych,    jednostek    organizacyjnych    nie   posiadających  
osobowości prawnej - stanowiące załącznik do  niniejszej uchwały.
2. Uchwały    nie   stosuje  się  do  należności  przypadających  jednostkom  sektora  finansów
    publicznych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty  oraz  rozkładania  na  raty
    określają odrębne przepisy .
 
§ 2.1. Wskazuje się następujące  organy uprawnione do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych:
1)      Wójt  Gminy  w odniesieniu do należności  gminy, z wyłączeniem ust.2 . Umorzenie  należności  głównej    przekraczającej  równowartość  3.000 EURO liczonej           według   kursu na dzień wydania  decyzji wymaga   pozytywnej opinii  komisji rozwoju
          gospodarczego.
2)      Kierownik gminnego zakładu budżetowego do:
a)  umarzania  należności   pieniężnych  w  zakresie określonym w  § 2 pkt. 5 załącznika   
     do  uchwały ,
b) odraczania  terminu  płatności  i  rozkładania  na  raty  w  zakresie  określonym  w § 3 
             załącznika do uchwały
 
§ 3 .1. Kierownik gminnego zakładu budżetowego przekłada Wójtowi Gminy Osielsko sprawozdanie z wykonania uchwały w terminie 30 dni po okresie sprawozdawczym, według załącznika do uchwały.
2. Wójt Gminy informuje Radę Gminy o wysokości zastosowanych ulg na mocy niniejszej uchwały do dnia 28 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.
 
 
 
 
§ 5. Uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchwałę Nr IV/39/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Załącznik Nr 1
                                                                       do Uchwały Nr V/48/06
Rady Gminy Osielsko
z dnia 29 czerwca  2006 r.
 
 
Szczegółowe  zasady  i  tryb  umarzania,  odraczania, rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Osielsko i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów  ustawy Ordynacja podatkowa
 
§ 1. 1 Ilekroć w uchwale i załączniku jest mowa  o :
1  ) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli upoważnionego
      organu w sprawie   umorzenia  należności   pieniężnej, odroczenia terminu zapłaty lub  
       rozłożenie  jej  na  raty . Forma  decyzji   ma  odniesienie  do należności o charakterze
       administracyjno-prawnym;
2 ) porozumieniu – rozumie   się   przez   to   umowę   zawartą   pomiędzy   dłużnikiem  a
      upoważnionym  organem,   która  jest  wyrazem   zgodnego  oświadczenia  woli  stron
      w sprawie   zastosowania   ulgi   w   zapłacie    należności.   Forma   porozumienia  ma     
      odniesienie  do należności o charakterze cywilnoprawnym.
     3 )  należności –  rozumie    się   przez   to   należność   pieniężną    (   należność   główną )  
           przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia
           należności    (   należność  uboczna ),   według   stanu    na   dzień   złożenia     wniosku          
           przez  dłużnika,    bądź  według stanu na dzień podjęcia decyzji o której mowa w ust.1,
           a jeżeli należność  główna  została  zapłacona  a  pozostały  do  zapłaty odsetki i koszty
            – sumę   tych    należności    ubocznych.    Kwoty    należności  tego  samego  dłużnika 
           wynikające z  różnych tytułów nie ulegają kumulacji;
       4 )  organie   uprawnionym   – rozumie się przez to kierownika jednostki, o którym mowa      
             w  § 2 uchwały.
 
§ 2. 1. Należność  może  zostać  umorzona  w  całości  lub  w  części  przez organ uprawniony, jeżeli:
1)      należności   nie   ściągnięto   w   toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
        upadłościowego;
2)      dłużnik zmarł, nie pozostawiając spadkobierców;
3)      zachodzi  uzasadnione   przypuszczenie,  że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów  dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4)      ściąganie    należności    zagraża    ważnym    interesom  dłużnika,  a  w  szczególności  jego egzystencji;
5)      kwota   należności   nie   przekracza   pięciokrotnej    wartości   kosztów    upomnienia  w postępowaniu egzekucyjnym .
2. Umorzenie  w  przypadkach  określonych  w  ust. 1 pkt.  4  może  nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1  pkt 1, 2, 3 i  5 również z Urzędu.
3. Organ  właściwy  do  umarzania  wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych .
4. Umorzenie  należności  pieniężnej,  za  którą  odpowiada  solidarnie  więcej  niż  jeden dłużnik   może   nastąpić   gdy   okoliczności   uzasadniające   umorzenie   zachodzą  co  do wszystkich odpowiadających solidarnie .
5. Umorzenie   należności  głównej  pociąga  za  sobą  umorzenie  należności  ubocznych . Jeżeli umorzenie dotyczy części  należności  głównej,  w  odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
 
§ 3.1.  W przypadkach   uzasadnionych   względami   społecznymi   lub   gospodarczymi  organ uprawniony,  na  wniosek  dłużnika, może  odroczyć  termin  zapłaty  całości  lub  części należności  lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości   płatnicze  dłużnika  oraz  interes  Jednostki lub Gminy . Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.
3. Okres  spłaty   należności  rozłożonej  na  raty  nie  może  być  dłuższy  niż  24  miesiące.
4. W  przypadku   negatywnej  decyzji  w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki
liczone  są  w  pełnej  wysokości   do  dnia  dokonania  wpłaty.
5. Bieg   naliczania   odsetek   zostaje   przerwany   w   okresie   od  dnia  złożenia  wniosku           do     dnia    doręczenia     dłużnikowi    pozytywnej    decyzji   administracyjnej lub zawarcia porozumienia . Negatywna decyzja nie zwalnia dłużnika z zapłaty odsetek.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała      do  spłaty  należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę  liczonymi od pierwotnego terminu płatności.
7. Uprawniony   organ   może  uchylić  swoją  decyzję  o  umorzeniu  lub  udzieleniu  ulg     w  spłacaniu    należności,  jeżeli  dowody   na  podstawie   których  należności  umorzono  lub  udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się  fałszywe bądź,   że   decyzja   została   wydana   w  wyniku  przestępstwa,  albo  że  dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.
 
§ 4.1. Organy      uprawnione      sporządzają    sprawozdania    dotyczące    zakresu   umorzonych  należności    oraz   odraczania  terminu spłaty całości lub części należności  oraz rozłożenia   płatności    całości   lub  części   należności   na   raty,   udzielonych   w   trybie określonym   uchwałą  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
2.Sprawozdania,   o  których  mowa  w  ust.  1  są  sporządzane  według  stanu  na  31 grudnia
każdego    roku    kalendarzowego,  w   terminie   do   30   dni   licząc    od    końca    okresu       sprawozdawczego.
 
§ 5. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. nr 123, poz.1291 ).
 
 
 
 
 

                                                                                                                         Załącznik Nr 2 

                                                                                                        do Uchwały Nr V/48/06

                                                                                                         Rady Gminy Osielsko

                                                                                                        z dnia  29 czerwca  2006 r.

 

S p r a w o z d a n i e

 

 

Z dokonanych umorzeń należności gminnych jednostek organizacyjnych oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr V/48/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy  - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

 

 

1. 

Umorzenie

 

 

 

 

 

Lp.

 

           Treść

 

 

 

Symbol

 dłużnika

 

 

 

Liczba

Dłużników

 

 

 

Tytuł należności

 

 

Kwota umorzenia

 

 

odroczenia, rozłożenia na raty

 

 

 

Należność główna

 

Należność poboczna

 

 

 

1.

 

Umorzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Odroczenie

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Rozłożenie  na

raty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................               ................................                    ......................................

( główny księgowy)                                        ( dzień, miesiąc, rok)                                   ( Kierownik Jednostki)

 

* wstawić  odpowiednio

A – osoba prawna

B- osoba fizyczna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 


 Wynik głosowania imiennego 1 (44kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

Opublikował: Klimek Wiesława (31 lipca 2006, 08:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3808

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij