Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/23/2019
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r.  i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości  93.141.338,83 zł, zwiększa się o 46.925,77 zł, po zmianie 93.188.264,60 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  89.131.239,64 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 4.057.024,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (139kB) pdf
2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości  109.916.338,83 zł, zwiększa się o 3.135.110,77  zł,  po zmianie 113.051.449,60 zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –  69.904.714,60 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości –   43.146.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (98kB) pdf
3)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (368kB) pdf
4)    ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  19.863.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    kredytu - 16.775.000,00 zł
b)    wolne środki z lat ubiegłych - 3.088.185,00 zł
5)     określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)    przychody w wysokości 23.386.935,00  zł
b)    rozchody w wysokości  3.523.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz (163kB) pdf
6)    ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 303.000,00 zł  i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  78.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz (211kB) pdf do uchwały;
7)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  10.256.957,10 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (133kB) pdf i nr 8a >>pobierz (138kB) pdf do uchwały;
8)    wykreśla się w § 6 uchwały budżetowej ust. 3;
9)    wykreśla się w § 12 uchwały budżetowej ust. 3;
10)    ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 11.650.423,76 zł
b)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych bez zmian  - 3.456.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz (244kB) pdf
11)    określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)    przychody – 16.942.400,00 zł
b)    koszty – 16.747. 983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz (211kB) pdf
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:

1.    Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
1)    decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  o kwotę 23.501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia za okres od stycznia do czerwca 2019 r.) - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
2)    decyzją z dnia 10 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
o kwotę 144,77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
2.    Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowych za zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej wynosi 23.280,00 zł. Dotacja obejmuje m. inn. druk i plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,  wydatki kancelaryjne, obsługę informatyczną;
3.    W części opisowej do uchwały budżetowej na str. 47 opis do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymuje brzmienie:  " Zaplanowano środki
w kwocie  50 000,00 zł – m. inn. na budowę i modernizację istniejącego monitoringu gminy, w tym monitoring Stadionu  w Żołędowie, Stadionu baseballowego w Osielsku oraz  boiska w Niemczu oraz na wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Niwy - Wilcze terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilczu i wokół placu zabaw na Niwach przy ul. Rybinieckiej";
4.    Zwiększa się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 61.500,00 zł, po zmianie wydatki na realizację tych programów wynoszą 381.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
5.    Na wniosek Dyrektora GOSIR zwiększa się wydatki na promocję gminy poprzez sport
o kwotę 10.000,00 zł. m. inn. w związku z promocją gminy na obchodach 10-lecia działalności KS Victoria Niemcz;
6.    Dodaje się zadanie pn. Zagospodarowanie terenów publicznych: zieleń, ławki oraz kosze na śmieci. - 100.000,00zł. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenów zielonych wraz z ich roczną pielęgnacją, dostawa ławek i koszy na śmieci;
7.    Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej:
1)    W związku z pismem GZK w Żołędowie po otwarciu ofert przetargowych zwiększa się wydatki na zadanie  „Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko" o 66.000,00 zł., do kwoty 266.000,00 zł;
2)    Zwiększa się wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla województwa kujawsko - pomorskiego w pasie drogi wojewódzkiej nr 244 o kwotę  300.000,00 zł, w tym:
a)    Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zwiększa się wydatki na zadanie o 200.000,00zł. Po zmianie 235.000,00 zł.
b)    Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w kierunku Niemcza – zwiększa się wydatki o 100.000,00zł. Po zmianie - 120.000,00 zł.
3)    Zwiększa się wydatki na budowę dróg gminnych  o kwotę 1.642.685,00 zł. W tym:
a)    Ustala się wydatki na przebudowę ul. Topolowej w Maksymilianowie - 1.500.000,00 zł; Zadanie ujęte w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej;
b)    Budowa ulic - Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny
w Myślęcinku - w wyniku postępowania przetargowego zwiększa się wydatki  
o 15.000,00 zł., po zmianie  - 55.000,00zł;
c)    Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz Długiej do Bocznej - zwiększa się wydatki w roku 2019 - o 50.000,00 zł, po zmianie 3.050.000,00 zł,  zadanie ujęte w WPF;
d)    Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną - 5.000,00 zł, zadanie ujęte w WPF;
e)    Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie - 11.685,00 zł, zadanie ujęte
w WPF;
f)    Zwiększa się wydatki na zadanie "Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg"
o kwotę 61.000,00 zł, ze względu na planowane ustawienie tablic radarowych w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców w ankiecie na stronie www.osielsko.pl.  Po zmianie 150.000,00 zł;
4)    Dodaje się zadanie pn.: "Rozbudowa Urzędu Gminy w Osielsku, projekt ”. Planowane nakłady 50.000,00 zł;
5)    Dodaje się zadanie pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, projekt”. Planowane nakłady - 200.000,00 zł.  W tym – w roku 2019 wydatki 0,00 zł. Planuje się w b. roku zlecenie dokumentacji projektowej.  Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
6)    Na wniosek Rady Sołeckiej w Maksymilianowie odstępuje się od realizacji zadania  "Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Kościelna - Koronowska" w związku z planowaną budową nowego wiaduktu na ul. Koronowskiej. Dodaje się zadanie: "Projekt i budowa oświetlenia ul. Pelikanowej w Maksymilianowie".  Kwota wydatków pozostaje bez zmian - 20.000,00 zł;
7)    Zwiększa się wydatki na "Budowę nowego oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku
 o kwotę 220.000,00 zł, do kwoty 355.000,00 zł;
8)    "Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo -  edukacyjnego z uwzględnieniem placu, ścieżek oraz małej architektury na działce numer 117/11, 117/13 i 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększa się wydatki w roku 2019 o kwotę 470.000,00 zł. Po zmianie - 1.260.000,00 zł.
9)    Zadanie "Budowa klimatyzacji w świetlicy w Żołędowie " otrzymuje nazwę "Budowa klimatyzacji i instalacji teleinformatycznej w świetlicy w Żołędowie". Wydatki zwiększa się o 25.000,00 zł, po zmianie - 70.000,00 zł;
10)    Na wniosek Rady Sołeckiej w Osielsku i UKS Dęby Osielsko umotywowany tym, że treningi odbywają się w dużej mierze wieczorami oraz, że grupa BIEGAJ Z DĘBAMI w okresie jesienno zimowym korzysta ze stadionu również w godzinach wieczornych - dodaje się zadanie pn. "Projekt i rozbudowa oświetlenia boiska baseballowego w Osielsku" - 28.000,00 zł;
11)    Na wniosek ULKS Mustang Żołędowo dodaje się zadanie pn.”Zakup i montaż trybun na tor speedrowerowy w Żołędowie” – 20 000,00 zł;
12)    Zwiększa się wydatki na doposażenie placów zabaw na terenie gminy o kwotę  75.000,00 zł. Po wiosennym przeglądzie na wniosek  Dyrektora GOSIR planuje się wymianę starych urządzeń przeznaczonych do demontażu - głównie tych wykonanych drewnianej technologii.  Planuje się wymianę urządzeń na placu zabaw w Jarużynie ul. Prodnia,  w Niemczu ul. Miłosza, w Bożenkowie ul. Harcerska. Ponadto planuje się doposażenie placu zabaw w Niemczu przy ul. Kusocińskiego.
 Na wniosek sołtysa wsi Osielsko planuje się doposażenie placu zabaw w Osielsku przy ul. Zatokowej;
13)    Dodaje się zadanie - "Ogrodzenie placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego" - 20.000,00 zł;
14)    Z związku z otwarciem ofert przetargowych zwiększa się wydatki o 1.500,00 zł na zadanie, "Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie" - ze środków w ramach klasyfikacji, po zmianie - 11.500,00 zł.
9. W związku  z finansowaniem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych wykreśla się limit zobowiązań z tytułu kredytów  zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów –w kwocie 1.028.750,00 zł. Wykreśla się również upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.028.750,00 zł.
10.  Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, stanowiący zał. nr 4 do uchwały.
11.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie stanowiący zał. 13 do uchwały.
12. Zmiany wydatków w ramach działów.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2019. Poz. 2990 z dnia 2019-05-24

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (10 maja 2019, 08:49:14)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (24 maja 2019, 13:25:47)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 92

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij