Projekt chodnika wzdłuż ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Szosy Gdańskiej (droga krajowa nr 5) do ul. Zakopiańskiej (odcinek o długości około 800 m).


 
Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
 
Projekt chodnika wzdłuż ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Szosy Gdańskiej (droga krajowa nr 5) do ul. Zakopiańskiej (odcinek o długości około 800 m)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 m po północnej stronie ulicy. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego do rowu melioracyjnego a w przypadku braku możliwości na teren przyległy do jezdni. W ramach zadania przebudowa kolidującego uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym oraz projekt przebudowy oświetlenia i budowy kanału technologicznego telekomunikacyjnego zgodnie z koncepcją z kwietnia 2011 roku.
 
Uwaga.
Dla każdej ulicy należy opracować osobny projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorys. Projekty budowlane, o ile nie wskazano inaczej, można wykonać jeden projekt i jedną decyzję lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia w ramach każdego zadania, zależnie od zakresu prac. Na etapie przed ostatecznym uzgodnieniem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy plan sytuacyjny z lokalizacją lamp, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego w celu konsultacji społecznej na okres 14 dni. Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu.   
   
Podziały w ramach procedury wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykona gmina.
      
Zakres rzeczowy prac projektowych obejmować będzie wykonanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej tj.:
1) dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składającej się z:
a) projektu budowlanego, spełniającego wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
b) projektów wykonawczych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
c) przedmiaru robót,
d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
3) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej wymagania określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251),
4) kosztorysu inwestorskiego dla ww. obiektu, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
5) projektu stałej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem przez właściwy organ
5) wykonanie map do celów projektowych,
6) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego,
7) uzyskania wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
8) uzyskania decyzji wymaganych do wydania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno – prawnego oraz opracowanie operatu wodno-prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  z nawierzchni drogi,
9) inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki pod planowaną budowę, przebudowę.
Ponadto projekty muszą zostać opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnia do projektowania. Zaprojektowane ścieżki rowerowe muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w „Kierunkowych zasadach przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową” UM w Toruniu. Projektant ma obowiązek sprawdzenia terenu, przez który ma przebiegać inwestycja pod względem własności gruntu. Projektant ma obowiązek jednokrotnego pełnienia czynności bezpłatnego nadzoru autorskiego dla każdego z zadań na żądanie Zamawiającego i w tym celu ciąży na nim obowiązek przybycia na budowę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku kolejnych potrzeb Zamawiającego by projektant pełnił nadzór autorski, cena i zakres tych czynności zostaną określone w odrębnej umowie.  
 
Cena oferty - ryczałtowa.
Termin realizacji:    31.05.2018 r.
 
Oferty należy złożyć do 14 września 2017 r. do godz.10:00      
Kryterium wyboru oferty:
1. cena 100%
Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy.

Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Osielsko, 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A lub pocztą elektroniczną na adres: zampub@osielsko.pl
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr 52 324-18-61

formularz ofertowy (28kB) word
mapy (4483kB) rar

Wytworzył: Adam Biegański (5 września 2017)
Opublikował: Danilewicz Anita (5 września 2017, 12:19:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij