Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Osielsko


Osielsko, dnia 4 stycznia 2019r.

  PS.271.1.2019
ZAPYTANIE  OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku, ul. Centralna 6A 86-031 Osielsko
Telefon: 523813344, 501347033
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie:
 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Osielsko w 2019 roku zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami)
 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku, w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) w okresie od  stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację ok. 2700 godzin dla  11 dzieci.
W związku z niemożliwością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób i godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
Ewentualna zmiana wielkości zamówienia nie będzie skutkowała odpowiedzialnością Zamawiającego.
Usługi będą świadczone w środowisku (domu osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń) na terenie gminy Osielsko, przez siedem dni w tygodniu, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez terapeutę i osobę korzystającą lub opiekuna prawnego.
Wykonawca musi zapewnić realizacje usług w godzinach od 8.00 do 20.00.
Zamawiający przyjmuje, że 1 godzina usługi równa się 60 minutom. Czas jednej godziny wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do domu osoby korzystającej z usług, ani powrotu po wykonanej usłudze.
Rodzaj i ilość godzin sprawowanych specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi określa lekarz specjalista.
Zlecenie usług będzie obejmować osoby objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku, w wymiarze godzin i terminie dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb, zgodnie ze zleceniem Ośrodka, przekazanym łącznie z decyzją administracyjną, określającym adresata, miejsce wykonania usługi i liczbę godzin do zrealizowania.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018, poz.1508 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm).
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie karty pracy, odrębnie dla każdego miesiąca pobierz (16kB) word
Karta pracy w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez Zamawiającego musi być wypełniana na bieżąco. Po każdej wizycie osoby realizującej usługi wpis w karcie poświadcza osoba korzystająca z usług lub rodzic/opiekun prawny/ w przypadku gdy osobą tą jest dziecko lub osoba ubezwłasnowolniona. Karty pracy w ciągu miesiąca kalendarzowego pozostają w mieszkaniu osoby korzystającej z usług, z możliwością wglądu w nią przez pracownika socjalnego lub inną upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ceny za              1 godzinę usługi brutto i przewidywanej (w okresie trwania umowy) liczby godzin usług, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu 1 godziny usługi
i faktycznej liczby wypracowanych godzin usług.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rachunku za wykonaną usługę wraz z kartami pracy do dnia 5-go każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym usługa została wykonana.
Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia zgodnie z:
a)      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018, poz.1508 ze zm.)
b)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 ze zm.).
Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U 2005  nr 189 poz. 1598  ze  zm., tj.:
1)         Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
2)         Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
a.         Szpitalu psychiatrycznym;
b.         Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
c.         Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d.         Ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
e.         Zakładzie rehabilitacji;
f.          Innej jednostce niż wymienione w pkt. a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3)         Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 wyżej cyt. Rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 wyżej cyt. Rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
4)         Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena za świadczenie usługi za godzinę.
 
4.                  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA; 
 
  od dnia podpisania umowy do  31 grudnia 2019r.
 
5.                  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
 
Ofertę należy złożyć do dnia  11 stycznia 2019r., do godziny 10.00 na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku, ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko pokój 114 osobiście, drogą pocztową lub po przez e-mail: mzychlinska@gops.osielsko.pl
          Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz oznakowanie: „Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Osielsko w 2019r. ”
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby GOPS w Osielsku.
 
6.      TERMIN OTWARCIA OFERTY;  
 
11 stycznia 2019r. godz.  10.30.
 
7.      OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI;
 
       Pani Marzena Żychlińska – tel. 501347033
 
8.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z podanym wzorem, stanowiącym załącznik pobierz (13kB) word do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota oferty przewyższa wartość zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia.

Wytworzył: Marzena Żychlińska (4 stycznia 2019)
Opublikował: Marzena Żychlińska (4 stycznia 2019, 10:51:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij