Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr Nr IV/42/07
Rady Gminy
z dnia 26 czerwca 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu gmina Osielsko uchwalonego uchwałą nr I/1/99 Rady Gminy Osielsku z dnia 25 stycznia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 69 z dnia 4 marca 1999 r.

.


Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko
uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu gmina Osielsko uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 69 z 4 marca 1999 r.
 
§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Z uwagi na duży obszar, plan należy opracować w skali 1:2000, ustalając sposób zagospodarowania dla poszczególnych obszarów, określając wysokości obiektów, ich funkcje, kształtowanie zabudowy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Osielsko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu gmina Osielsko uchwalonego uchwałą nr I/1/99 Rady Gminy Osielsku z dnia 25 stycznia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 69 z dnia 4 marca 1999 r.
             O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu gmina Osielsko uchwalonego uchwałą nr I/1/99 Rady Gminy Osielsku z dnia 25 stycznia 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 69 z dnia 4 marca 1999 r. rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ww. ustawy.
           Podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego., zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu. Potwierdza to również zainteresowanie lokalnej społeczności wyrażone we wnioskach o sporządzenie w/w planu oraz uchwały zebrań wiejskich.
 
Do najważniejszych elementów zmiany planu obowiązującego od 1999 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należą:  
-         ograniczenie zabudowy mieszkaniowej do jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej (realizowanej w formie zorganizowanej i jednocześnie),
-         ilości kondygnacji do dwóch w tym poddasze użytkowe,
-         wysokości budynków mieszkalnych do 12,0 m przy zachowaniu dachów stromych o nachyleniu 20o do 45o,
-         na terenach usługowych wyeliminowanie produkcji i składów oraz ograniczenie usług do związanych z bezpośrednią obsługą terenów mieszkaniowych.
 
         Powyższe uwarunkowania wprowadzają szereg ograniczeń których zadaniem jest ujednolicenie formy urbanistycznej przedmiotowego obszaru,, co wymaga regulacji prawnych w formie zmiany planu miejscowego.
 
         Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy Osielsko uchwalonym Uchwałą Nr IV/56/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r.
          Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.
          W związku z powyższym sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest uzasadnione.
 
 
Załącznik graficzny do uchwały 1 (124kB) pdf

Wynik głosowania imiennego 2 (45kB) pdf  


Opublikował: Klimek Wiesława (5 lipca 2007, 10:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3849

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij